profil1.jpg
HomeO násFiremní zásady

Firemní zásady

Kvalita

Ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. se zabýváme vývojem a výrobou léčiv a účinných farmaceutických látek. Je naší upřímnou snahou pomáhat lidem v jejich zdravotních těžkostech a v maximální míře tak přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Neustále inovujeme a zlepšujeme veškeré výrobní procesy, technologické postupy i vnitropodnikové řídící systémy tak, aby úroveň našich výrobků a služeb byla co nejvyšší. Přitom důsledně dodržujeme všechny příslušné technické normy a zákonné požadavky spojené zejména se Správnou výrobní praxí.

Zde se řídí, kontrolují a garantují kvalitativní parametry jednotlivých vstupů a výstupů a všech procesů přímo spjatých s výrobní činností firmy. Na těchto aktivitách se podílí čtyři samostatná oddělení:

 • jištění jakosti (QA)
 • kontrola jakosti (QC)
 • validace
 • mikrobiologie.

V běžném kalendářním roce QC provede v průměru 68 000 vstupních a 57 000 výstupních analýz a QA zkontroluje dokumentaci k 3 700 výrobních šarží. Útvar kvality rovněž zastřešuje audity prováděné národními či mezinárodními autoritami a zákazníky.

Systém kvality splňuje celosvětová kritéria. Svědčí o tom např. tyto certifikáty:

Certifikát SVP pro výrobce humánních hodnocených léčivých přípravků platný v rámci EU (SÚKL)

Schválení firmy jako výrobce pro USA z r. 2006 (FDA)

Schválení firmy jako výrobce pro státy oblasti Zálivu (GCC)

Schválení firmy jako výrobce pro Tchajwan (BFDA)

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

Teva Czech Industries s. r. o. považuje bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí za prioritní a nedílnou součást své výrobní činnosti. Cílem společnosti je neustálé zlepšování řízení a výkonnosti firmy v oblasti BOZP a životního prostředí prostřednictvím uplatňování systémů řízení podle ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 14001.

Hlavním zájmem společnosti je:

 • Vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny zaměstnance a osoby v areálu společnosti
 • Vyžadovat dodržování zásad bezpečné práce, ochrany zdraví a životního prostředí od všech zaměstnanců a dodavatelů
 • Přijímat opatření ke snižování expozice nebezpečným chemickým látkám a řídit rizika výrobních procesů
 • Uplatňovat postupy prevence znečištění
 • Dodržovat příslušné právní předpisy a další požadavky
 • Šetřit přírodní zdroje, zejména suroviny a energi
 • Chránit zelená pásma v areálu společnosti i jejím okolí
 • Předcházet vzniku závažných havárií a jejich možným dopadům na zaměstnance, obyvatelstvo a životní prostředí.

V Opavě – Komárově, dne 16. února 2010


Životní prostředí

Ochranu životního prostředí považujeme za nedílnou součást naší každodenní činnosti. Vytváříme trvale udržitelný výrobní systém, který šetrně využívá přírodní zdroje a nezatěžuje okolí. Základní principy a směřování společnosti v ochraně životního prostředí jsou vyjádřeny ve Firemních zásadách v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí . V jednotlivých oblastech jsou pak konkrétně prováděna tato opatření:

Ochrana ovzduší

Zlepšováním technologických procesů a používáním účinných zařízení pro zachycování emisí omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší. Provozujeme vysoce efektivní parní kotle, které garantují dodržování předepsaných emisních limitů. Své energetické potřeby pokrýváme z 90% spalováním zemního plynu. Plníme povinnosti vyplývající ze zákona o omezování produkce skleníkových plynů.

Ochrana vod

Využíváme vlastní moderní čistírnu odpadních vod, která standardně dosahuje dobrých výstupních parametrů. Čistíme rovněž odpadní vody sousedních firem Akzo Nobel Coatings a.s. a Komas s.r.o.

Odpadové a obalové hospodářství

Používáme výrobní postupy, které významně snižují produkci odpadů. Vzniklé odpady důsledně třídíme a většinu z nich vracíme k opětovnému využití. Odpadní přírodní produkty poskytujeme k výrobě kompostu. Jsme zapojeni do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů zajišťovaného autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

Prohlášení o plnění podmínek obalového zákona a směrnice EU o obalech a obalových odpadech


Prevence závažných havárií

Společnost má zaveden systém prevence závažných havárií (PZH), v jehož rámci vyhodnocuje rizika vzniku havárií ve svých vlastních provozech a přijímá opatření ke snižování takovýchto rizik. Vedení firmy deklarovalo svou vůli poskytovat potřebné zdroje pro správnou funkčnost tohoto systému veřejným dokumentem, kterým je Politika prevence závažných havárií.

Politika prevence závažných havárií
Vedení společnosti Teva Czech Industries s.r.o. v rámci svých podnikatelských aktivit věnuje významnou pozornost předcházení vzniku závažných havárií v souvislosti s používáním nebezpečných látek při výrobní činnosti. Plnění ustanovení příslušných zákonů v této oblasti pak považuje za svou základní povinnost.Vyjadřuje svůj úmysl a závazek zavést systém prevence závažných havárií, vytvářet podmínky a poskytovat finanční, lidské a materiální zdroje k jeho správné funkčnosti a aktivně ovlivňovat veškeré s tím související procesy. Zavedením systému prevence závažných havárií vyjadřuje svůj záměr trvale snižovat rizika vzniku závažných havárií a eliminovat jejich možné dopady na zaměstnance, obyvatelstvo, životní prostředí a majetek v areálu a okolí Teva Czech Industries s.r.o. Snahou společnosti Teva Czech Industries s.r.o. bude i nadále podporovat oboustrannou komunikaci mezi podnikem a veřejností.

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Provozujeme zařízení spadající do režimu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Na naše výrobní procesy a související činnosti jsou tak kladeny vyšší nároky z hlediska zabezpečení ochrany životního prostředí. Integrované povolení jsme získali v roce 2006.
© 2018 Design: Graphic House | Tvorba a provoz: ISSA CZECH